Khoa Khoa học cơ bản (KHCB) được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Khoa học Cơ bản. Hiện nay, Khoa KHCB tổ chức quản lý và đào tạo các học phần chương trình đào tạo cơ bản, bao gồm các học phần: Toán học, Vật lý, Giaó dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, các học phần Lý luận chính trị và Pháp luật.
 

Nhân sự Khoa

Hệ thống nhà thi đấu đa năng, sân bãi tập rèn luyện thể chất
Hệ thống nhà thi đấu đa năng, sân bãi tập rèn luyện thể chất  
Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương
Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương