Thư ngỏ

2/27/2019 4:06 PM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Khoa Khoa học cơ bản (KHCB) được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Khoa học Cơ bản. Hiện nay, Khoa KHCB tổ chức quản lý và đào tạo các học phần chương trình đào tạo cơ bản, bao gồm các học phần: Toán học, Vật lý, Giaó dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, các học phần Lý luận chính trị và Pháp luật.

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA
1. Bộ môn Toán 
2.
Bộ môn Vật lý
3. Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng
4. Bộ môn Lý luận chính trị và Pháp luật 


CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO
- Các học phần toán học
- Các học phần Vật lý đại cương cho các khối ngành kỹ thuật
- Các học phần về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng
- Các học phần về Lý luận chính trị và Pháp luật gồm:
+ Triết học
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
+Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Các học phần Pháp luật 

NHÂN SỰ CỦA KHOA
* Giảng viên cơ hữu
100%  giảng viên cơ hữu của khoa có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó các giảng viên giảng dạy các học phần Vật lý đại cương 100% có trình độ từ Tiến sĩ trở lên và được đào tạo từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.
* Giảng viên cơ hữu ghi danh
Các giảng viên cơ hữu ghi danh thuộc khoa KHCB đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần về lý luận chính trị đào tạo khối sau đại học của trường, các thầy là các nhà giáo có uy tín như Nhà giáo nhân dân hoặc có học vị Tiến sĩ.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Văn phòng Khoa KHCB nhà A2 phòng 503
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương 508A2
- Nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, bóng rổ, tennis và các khu rèn luyện thể chất