Quy trình thực hiện công tác đào tạo và quản lý sinh viên

1/8/2020 12:07 PMDANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

I. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1.1 ĐT.KHHT.QT01/ QT tổ chức đăng ký học phần và đăng ký lớp tín chỉ

- ĐT.KHHT.QT01.M01 Báo cáo tiến độ chương trình đào tạo

- ĐT.KHHT.QT01.M02 Phân công gv và thời gian giảng dạy

- ĐT.KHHT.QT01.M03 Kế hoạch học tập theo từng kỳ

- ĐT.KHHT.QT01.M04 Đề xuất thay đổi giảng viên

- ĐT.KHHT.QT01.M05 Đăng ký thêm. rút bớt học phần

1.2 ĐT.KHHT.QT02/ QT tổ chức học lại, học cải thiện

- ĐT.KHHT.QT02.M01 Đơn xin đăng ký học lại, học cải thiện

- ĐT.KHHT.QT02.M02 Phân công gv và thời gian giảng dạy

1.3 ĐT.KHHT.QT03/ QT tổ chức học song bằng

- ĐT.KHHT.QT03.M01 Đơn xin đăng ký học song bằng

II. QUẢN LÝ ĐIỂM

2.1 ĐT.QLĐ.QT01/ Cấp bảng điểm

- ĐT.QLĐ.QT01.Đ01 Đơn xin cấp kết quả học tập

- ĐT.QLĐ.QT01.M02 Đơn xin cấp lại bảng điểm

2.2 ĐT.QLĐ.QT02/ Công nhận kết quả học tập

- ĐT.QLĐ.QT02.M01 Đơn xin xét công nhận và chuyển học phần

- ĐT.QLĐ.QT02.M02 Danh sách công nhận kết quả học tập

2.3 ĐT.QLĐ.QT03/ Xét tốt nghiệp

- ĐT.QLĐ.QT03.M01 Đơn xin xét tốt nghiệp

2.4 ĐT.QLĐ.QT04/ Nộp, nhận, in sao đề thi HP

- ĐT.QLĐ.QT04.M01 Đề thi tự luận

2.5 ĐT.QLĐ.QT05/ Xác nhận khối lượng giảng dạy

- ĐT.QLĐ.QT05.M01 Phiếu báo giảng

- ĐT.QLĐ.QT05.M02 Giấy đề nghị thanh toán

- ĐT.QLĐ.QT05.M03 Biên bản chấm thi kết thúc học phần

2.6 ĐT.QLĐ.QT06/ Quy trình phúc khảo bài thi

- ĐT.QLĐ.QT06.M01 Đơn xin phúc khảo

III. QUẢN LÝ SINH VIÊN

3.1 ĐT.QLSV.QT01/ Bảo lưu kết quả học tập

- ĐT.QLSV.QT01.M01 Đơn xin tạm thời nghỉ học

3.2 ĐT.QLSV.QT02/ Sinh viên thôi học

- ĐT.QLSV.QT02.M01 Đơn xin thôi học

3.3 ĐT.QLSV.QT03/ Cảnh báo kết quả học tập

3.4 ĐT.QLSV.QT04/ Chuyển ngành đào tạo

- ĐT.QLSV.QT04.M01 Đơn xin chuyển ngành

3.5 ĐT.QLSV.QT05/ Khen thưởng sinh viên

- ĐT.QLSV.QT05.M01 Báo cáo thành tích cá nhân

3.6 ĐT.QLSV.QT06/ Kỷ luật sinh viên

3.7 ĐT.QLSV.QT07/ Sinh viên chuyển trường

- ĐT.QLSV.QT07.M01 Đơn xin chuyển trường

3.8 ĐT.QLSV.QT08/ Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- ĐT.QLSV.QT08.M01 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

3.9 ĐT.QLSV.QT09/ Cấp bằng tốt nghiệp

3.10 ĐT.QLSV.QT10/ Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

- ĐT.QLSV.QT10.M01 Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

IV. SAU ĐẠI HỌC

4.1 ĐT.ĐH.SĐH.QT01/ Thi kết thúc học phần

- ĐT.SĐH.QT01.M01 Danh sách lớp học phần

- ĐT.SĐH.QT01.M02 Bảng điểm quá trình lớp học phần

- ĐT.SĐH.QT01.M03 Danh sách dự thi kết thúc học phần

- ĐT.SĐH.QT01.M04 Bản ghép số báo danh – phách

- ĐT.SĐH.QT01.M05 Bản ghép phách - điểm

- ĐT.SĐH.QT01.M06 Bảng điểm kết thúc học phần

4.2 ĐT.SĐH.QT02/ Giao đề tài luận văn và hướng dẫn luận văn ThS

- ĐT.SĐH.QT02.M01 Danh sách phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ

- ĐT.SĐH.QT02.M02 Danh sách các thầy (cô) hướng dẫn học viên

4.3 ĐT.SĐH.QT03/ Thay đổi tên đề tài, Người hướng dẫn

- ĐT.SĐH.QT03.M01 Đơn xin thay đổi đề tài

- ĐT.SĐH.QT03.M02 Đơn xin thay đổi người hướng dẫn

4.4 ĐT.SĐH.QT04/ Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn

- ĐT.SĐH.QT04.01 Đơn xin gia hạn

4.5 ĐT.SĐH.QT05/ Bảo vệ luận văn Thạc sĩ

- ĐT.SĐH.QT05.M01 Đơn xin bảo vệ luận văn

- ĐT.SĐH.QT05.M02 Lý lịch khoa học của học viên

- ĐT.SĐH.QT05.M03 Nhận xét của người hướng dẫn

- ĐT.SĐH.QT05.M04 Danh sách Hội đồng chấm luận văn

- ĐT.SĐH.QT05.M05 Nhận xét của phản biện luận văn

- ĐT.SĐH.QT05.M06 Biên bản chấm của Hội đồng chấm luận văn

- ĐT.SĐH.QT05.M07 Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng chấm luận văn

- ĐT.SĐH.QT05.M08 Phiếu chấm điểm của các thành viên trong Hội đồng

- ĐT.SĐH.QT05.M09 Giấy mời tham gia Hội đồng chấm luận văn

- ĐT.SĐH.QT05.M10 Biên bản xác nhận chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng

4.6 ĐT.SĐH.QT06/ Xét tốt nghiệp và cấp bằng

4.7 ĐT.SĐH.QT07/ Nghỉ học tạm thời

- ĐT.SĐH.QT07.M01 Đơn xin nghỉ và bảo lưu kết quả

- ĐT.SĐH.QT07.M02 Đơn xin học tiếp

4.8 ĐT.SĐH.QT08/ Chuyển trường cơ sở đào tạo

- ĐT.SĐH.QT08.M01 Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo

4.9 ĐT.SĐH.QT09/ Quy trình xử lý in sai thông tin trên bằng

- ĐT.SĐH.QT09.M01 Đơn đề nghị sửa sai sót trên văn bằng