Chương trình đào tạo tại Khoa Khoa học cơ bản

1/8/2020 12:37 PM
Chương trình đào tạo  
1. Toán học
2. Vật lý đại cương
+ Vật lý đại cương I
+ Vật lý đại cương II
+ Thực hành vật lý đại cương
3.Đào tạo các học phần giáo dục thể chất
4. Lý luận chính trị
+ Triết học
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục công dân (đối tượng dự bị đại học)
5. Pháp luật đại cương