Các đề tài NCKH

1/2/2020 10:00 AM

1. Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang không đất hiếm trên cơ sở vật liệu ZnO, ZnAl2O4 pha tạp Cu và Mn ứng dụng trong chế tạo điốt phát quang ánh sáng trắng - đề tài thuộc quỹ Nafosted, chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Quang Trung, thời gian thực hiện 2017-2020.

2. Mô hình 3-3-1 nghịch đảo tối thiểu - đề tài Khoa học cấp cơ sở (trường đại học Phenikaa), chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Văn Lợi, thời gian thực hiện 2019.

3.  Cơ chế khối lượng neutrino và hệ quả vũ trụ học -  đề tài thuộc quỹ Nafosted, chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phùng Văn Đồng.

4. Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho điốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao - đề tài thuộc quỹ Nafosted, chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tư, thời gian thực hiện 2019-2021.