Bộ môn Vật lý

7/4/2019 6:21 AM

  TS. Đỗ Quang TrungTrưởng khoa
Giảng viên/Nghiên cứu viên
trung.doquang@phenikaa-uni.edu.vn
website

 
         
  TS Nghiêm Thị Minh Hòa
Giảng viên/Nghiên cứu viên
hoa.nghiemthiminh@phenikaa-uni.edu.vn
website
   
         
    TS. Nguyễn Tư
Giảng viên/Nghiên cứu viên
tu.nguyen@phenikaa-uni.edu.vn
website
 
     
  TS. Dương Văn Lợi
Giảng viên/Nghiên cứu viên 
loi.duongvan@phenikaa-uni.edu.vn
website
       
          TS. Ngô Hải Tân
Giảng viên/Postdoc
tan.ngohai@phenikaa-uni.edu.vn 
website